Disclaimer

JURIDISCHE VERMELDINGEN TALES SYSTEMS CVBA
1 DEFINITIES
Beheerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website uitbaat, zoals aangegeven in art. 3 Website: de website waarop U deze Juridische vermeldingen aantrof. Bezoeker, U of Uw: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt.

2 TOEPASSINGSGEBIED
Elk bezoek aan en elk gebruik van de Website is onderworpen aan deze Juridische vermeldingen. Het bezoek en gebruik van (één van) deze website(s) houdt automatisch in dat U deze Juridische vermeldingen aanvaardt. Indien U deze Juridische vermeldingen niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten. Tales Systems CVBA behoudt zich het recht voor om de op de Website vermelde voorwaarden, waaronder deze Juridische vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Juridische vermeldingen bij elk bezoek te consulteren.

3 INFORMATIE OMTRENT TALES SYSTEMS CVBA
De Website wordt beheerd en uitgebaat door Tales Systems CVBA, met maatschappelijke zetel aan de Krekelmotestraat 109-111 • B-8870 Izegem, België. Tales Systems CVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0440.183.822 en draagt als BTW-identificatienummer BE0440.183.822.

4 CONTACTNAME
Voor algemene inlichtingen kunt u de administratie van Tales Systems CVBA bereiken via volgende gegevens: Telefoon +32 (0)51 316 416 Fax: + 32 (0)51 316 725 E-mail: info@korazon.be Voor klachten kunt u de dienst na-verkoop van Tales Systems CVBA / Emailist.be bereiken via volgende gegevens: Telefoon +32 (0)51 316 416 Fax: + 32 (0)51 316 725 E-mail: info@korazon.be

5 BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE WEBSITE
Met de Website biedt Tales Systems CVBA U in hoofdzaak volgende diensten aan: • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de mailing- en andere diensten van Tales Systems CVBA / E-mailist.be en de door haar aangeboden producten en/of diensten. • tegen betaling, een beheerssysteem waarmee u e-mailcampagnes kan organiseren; • een communicatieplatform tussen U en Tales Systems CVBA, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken naar en elke soort communicatie tussen U en Tales Systems CVBA.

6 GEBRUIK
Indien U deze Juridische vermeldingen schendt of de Website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Tales Systems CVBA U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

7 TALEN EN OVEREENKOMST
Deze website kan U raadplegen in het Nederlands. Via deze site kan u geen overeenkomst sluiten; u dient daartoe contact op te nemen met Tales Systems CVBA (zie art. 4).

8 HET AANBOD
Tales Systems CVBA levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar aanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare producten en/of diensten. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site producten en/of diensten als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het aanbod van Tales Systems CVBA op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Tales Systems CVBA kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. Tales Systems CVBA verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. Tales Systems CVBA kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks de voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welkgeval Tales Systems CVBA geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.

Evenzo zijn de foto’s en gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Tales Systems CVBA geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Tales Systems CVBA aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

9 DE PRIJZEN
De prijzen en kosten op de Website worden weergegeven in euro. Alle prijzen worden door Tales Systems CVBA met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze Website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave. Alle prijzen zijn excl. BTW.

10 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Door gebruik te maken van de Website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Tales Systems CVBA. Deze Website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Tales Systems CVBA. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Tales Systems CVBA. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Tales Systems CVBA. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Tales Systems CVBA het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen. 11 PRIVACY Meer informatie omtrent het privacybeleid van Tales Systems CVBA vindt u terug in onze Privacyverklaring. Deze kan u consulteren op volgende pagina: http://www.korazon.be/nl/privacy

© 2013, BV ovv Bright Advocaten (www.b-right.be). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.

Productinformatie beheer aangepast aan jouw onderneming?

Laat ons beginnen met een gesprek

Na het gesprek krijg je een adviesrapport met:

  • Zicht op de voordelen
  • Raming van de investering
  • Aanpak van het project

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen